Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100

Beräkningar

Vi beräknar och dimensionerar

Taksäkerhetsmontörerna har specialkompetens som dimensionering, beräkningar, konstruktioner, projektering och funktionskontroll gällande byggnadsställningar, väderskydd och fallskyddslösningar.

En av våra styrkor är att vi under åren samlat på oss goda erfarenheter av denna typ av konstruktioner. Detta har lagt en grund för företagets ambition att säkerställa dom risker som byggs in och verifiera dessa.

802
814
833